Bệnh tiểu đường có mấy giai đoạn? Khi nào là giai đoạn cuối?

Bệnh tiểu đường có mấy giai đoạn? Khi nào là giai đoạn cuối?

Cách phân chia giai đoạn bệnh tiểu đường sẽ khác nhau ở mỗi type. Tiểu đường type 1, type 3 không chia giai đoạn nhưng type 2 được chia thành 4 giai đoạn từ giai đoạn đầu đến giai đoạn cuối. Việc hiểu rõ đặc điểm mỗi giai đoạn bệnh ...